La maîtrise du profit

LIA Conseil Metoda UVA Profit Zoom Jakość Ekonomiczna Referencje Sieć LIA Kontakt

Metoda UVA®

Cel

Zasada

Jedna jednostka miary

Jedną z podstawowych cech Metody UVA jest utworzenie jednej jednostki miary Wartości Dodanej - UVA. Jednostka ta jest wspólna dla wszystkich funkcji przędsiębiorstwa, dzięki czemu wszystkie działania w przedsiębiorstwie mogą być ze sobą porównywane w sensie wielkości tworzonej przez nie wartości dodanej.
UVA jest jednostką miary, niezmienną w czasie i właściwą danemu przedsiębiorstwu. Służy ona do :

UVA odpowiada wartości produktu lub usługi reprezentatywnej dla działalnosci przedsiębiorstwa.
Dzieki użyciu jednej jednostki miary, Metoda UVA pozwala na obliczenie kosztów wszystkich funkcji przedsiębiorstwa, obliczenie rentowności pojedynczej transakcji sprzedaży, analizowanie rentowności przedsiębiorstwa i wykorzystywanie krzywych rentowności jako narzędzi do zwiększania zysku.

Koszt pojedynczej transakcji sprzedaży

Koszt pojedynczej transakcji sprzedaży jest nowym pojęciem wprowadzonym przez Metodę UVA. Jest on równy sumie kosztów wszystkich procesów, które zostały wykonane celem realizacji tej transakcji. Na koszt transakcji sprzedaży składają się :

Krzywa Rentowności

Szereguje wszystkie transakcje sprzedaży według ich wyniku finansowego pozwalając dzięki temu na uwidocznienie transakcji bardzo deficytowych, które powodują duże straty i transakcji bardzo zyskownych, które mogą powodować utratę udziałów w rynku.

Aby dowiedzieć się więcej